Drone video laten maken - Surrealmedia.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen gebruikt:

Surreal Media : Surreal Media gevestigd op adres Paul Krugerstraat 49 te Hengelo
KvK-nummer: 74789821

BTW: NL002265290B20

Opdrachtgever: De wederpartij van Surreal Media Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever
en Surreal Media te bepalen werkzaamheden die door Surreal Media verricht worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Surreal Media en opdrachtgever(s), waarop Surreal Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Surreal Media waarbij derden betrokken worden.

2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van Surreal Media zijn gebaseerd op de informatie
die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

2. Surreal Media is alleen aan de offertes gebonden als de
aanvaarding ervan, door beide partijen schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s tenzij anders aangegeven en exclusief BTW & reiskosten. Andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn inbegrepen.

4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de opdracht niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Surreal Media
anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Surreal Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1. Opdrachtgever verstrekt Surreal Media tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Als opdrachtgever hier niet aan heeft voldaan behoudt Surreal Media zich het recht voor de uitvoering van het project op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

2. Bij verlenen van de opdracht geeft Opdrachtgever toestemming voor het gebruik voor naamsvermelding van de Opdrachtgever bij promotie uitingen door Surreal Media.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en derden

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Surreal Media een inspanningsverplichting.

2. Surreal Media voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3. Surreal Media heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Surreal Media het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

5. Surreal Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

6. Surreal Media is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

7. Als door Surreal Media of door Surreal Media
ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Indien door weersverlet de uitvoering van de door Surreal Media uit te voeren werkzaamheden geen doorgang kan vinden, komen eventuele gemaakte kosten voor de rekening van de opdrachtgever.
Indien het project op een dusdanige locatie is dat er niet gedemobiliseerd kan worden, dan zal Surreal Media voor de periode van
weersverlet en/of het staken van het onderzoek een nader af te spreken stand-by tarief aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9. Surreal Media behoudt zich het recht voor om andere apparatuur in te zetten, dan zoals omschreven in de offerte, met een gelijkwaardige of betere specificatie.

10. Surreal Media garandeert niet dat de object(en) die vanuit de drone in beeld dienen worden te gebracht duidelijk en zonder
belemmeringen in beeld kan worden gebracht, dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van belemmeringen bij het fotograferen van objecten of terreinen vanuit de lucht (vergunningen, niet vrij toegankelijke oppervlakken, objecten, beplantingen, bomen, bouwwerken, extreme weersomstandigheden, beperkt zicht, overig luchtverkeer etc.)

11. Surreal Media geeft geen garanties over de
satellietontvangst voor de positionering van de drone en camera’s indien van toepassing.

12. De interpretatie van metingen door middel van machinale en/of handmatige technieken wordt door Surreal Media naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Surreal Media staat niet in
oor de juistheid van de interpretatie van meetresultaten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Surreal Media de noodzakelijke
aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Surreal Media vastgesteld.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling moet binnen dertig (14) dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opdrachtgever zal de factuur van Surreal Media op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van relevante redenen heeft afgewezen en aan de Surreal Media heeft
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.

3. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Surreal Media het recht de wettelijke rente in rekening te
brengen. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer €100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden bij opdrachtgever verhaald.

4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 (Intellectueel) eigendom en auteursrechten

1. Alle door Surreal Media geleverde zaken, zoals foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Surreal Media totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

2. Het auteursrecht op gemaakte foto’s en of video’s berust bij Surreal Media.

3. Surreal Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 10 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding
van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Surreal Media De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Surreal Media er adequaat op kan reageren.

2. Als een klacht terecht is, verricht Surreal Media de
werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden.

3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Surreal Media aansprakelijk,
binnen de grenzen van Artikel 12 Aansprakelijkheid.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. Surreal Media is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Surreal Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Surreal Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen
de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Surreal Media bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Surreal Media kan worden gevergd. Indien de overeenkomst
wordt ontbonden zijn de vorderingen van Surreal Media op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Surreal Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Surreal Media tot opschorting of ontbinding overgaat,

is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Surreal Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Surreal Media gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Surreal Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Surreal Media is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. Surreal Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Surreal Media is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Als Surreal Media aansprakelijk is voor directe schade, dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totaalprijs van de offerte en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Surreal Media in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Surreal Media of zijn leidinggevende onderschikten.

Artikel 13 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam.

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

3. Op elke opdracht tussen Surreal Media en opdrachtgever is
het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

BEL ME NU
+
Bel mij!
Call Now Button